කැනඩාවට එන්න සිහින දකින ඔබට තිබෙන සමහර ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගෙනම මේ වැඩේ පටන් ගන්න එක තමයි හොඳම, මොකද නැත්නම් කැනඩාවට ඇවිත් “දුක් විදින්න වෙනවා“ . අන්න ඒ වගේ මතුවන පුංචි ප්‍රශ්න ගැන මේ Short Talks තුලින් කතා කරන්නේ. අද කතා කරන්නේ කැනඩාවේ income tax ගැන. තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් www.facebook.com/groups/SLtoCanada වෙත යොමු කරන්න, එන්න අපි කතා කරමු.
It’s getting down to the wire to file taxes for 2017 as Tuesday is the last day to do it.
We spoke with Donald Fuller, Director, Channel Development North America with CTERA Networks Inc. at HostingCon 2010 about the partnership between Mezeo Software™ (www.mezeo.com) and CTERA™ Networks (http As a Mezeo Ready Solution Partner, CTERA can deliver its Cloud Attached Storage solution to Mezeo Ready service providers to extend their cloud offerings. CTERA’s Cloud Attached Storage solution uses customer premises appliances as cloud gateways for backup and remote access services managed via the CTERA Portal. The CTERA CloudPlug™, ideal for single office, home office and branch locations, is a small plug computing device that transforms any USB or eSATA hard [More]